துருப்பிடிக்காத எஃகு வளைவு குழாய்

துருப்பிடிக்காத எஃகு வளைவு குழாய்